Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 3 năm2017, các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công ty đã tiến hành kiểm điểm tự phêbình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng chí Trung tá LêQuang Tư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty dự và chỉ đạo.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đồng chí, đồng đội, thẳng thắn,chân thành, đoàn kết, xây dựng, các chi bộ cơ sở đãnghiêm túc kiểm điểm từng nội dung, chỉ rõ những hạn chế khuyết điểm, nguyênnhân đối với tập thể và từng cá nhân, trong đó tập trung vào các vấn đề: Thựchiện qui chế dân chủ ở cơ sở, qui trình công tác cán bộ; Trách nhiệm của các đồngchí Đảng ủy viên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinhdoanh; Trách nhiệm nêu gương, tinh thần dám nghĩ, dám chịu trách nhiệm của từngđảng viên và Ban Giám đốc; công tác tìm kiếm việc làm và xây dựng đơn vị.

Sau Hội nghị kiểmđiểm, các chi bộ tập trung lãnh đạo xây dựng kế hoạch sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân, khắc phụctình trạng nói không đi đôi với làm, nể nang, né tránh, ngại va chạm; Tiếp tụcđẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thườngxuyên tự phê bình và phê bình; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không cóbiểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trước mắt tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và xây dựng đơnvị vững mạnh toàn diện.

Mộtsố hình ảnh

 

 Trung tá Lê Quang Tư, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc Công ty dự và chỉ đạo Hội nghị của các đơn vị.
Tổng hợp: Thu Hằng, Phòng Chính trị Công ty.