Công ty Duyên Hải Quân khu vừa tổ chức Hội nghị Đảng ủy đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2012, phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2013. Nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết lãnh đạo năm 2012 của các cấp ủy, các chi, đảng bộ, cán bộ chủ trì các cấp. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Nguyên, phó Tư lệnh Quân khu tới dự và chỉ đạo.

Năm qua, Công ty Duyên Hải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn xong Đảng ủy Công ty Duyên Hải đã bám sát tình hình nhiệm vụ triển khai đồng bộ các giải pháp do đó đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu giá trị sản xuất kinh doanh. Tổng giá trị sản lượng đạt 1.100 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người đạt 4,6 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu tại Hội nghị Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Duy Nguyên, phó Tư lệnh Quân khu biểu dương kết quả lãnh đạo của Đảng ủy Công ty Duyên Hải đồng thời yêu cầu năm 2013 Đảng ủy Công ty cần nắm tình hình mọi mặt triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2013 Đảng ủy Công ty Duyên Hải cần xác định tập trung lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, xây dựng đội ngũ cán bộ, CNV, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% đảng viên đủ tư cách, có 85-90% tổ chức đảng TSVM, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.