Ngày 18/8/2017, Đảng ủy Công ty Duyên hải tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng. Đồng chí Đại tá Bùi Công Chức, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy , Chủ nhiệm  Chính trị Quân khu dự và chỉ đạo Hội nghị. 

 

    Những năm qua Đảng ủy Công ty và cấp ủy các cấp đã quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Công ty  được tập trung xây dựng đồng bộ, phát triển cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; có sự kế tiếp 3 độ tuổi; bố trí sử dụng cán bộ đảm bảo phát triển và chuyển tiếp giữa các thế hệ. Đảng ủy Công ty và cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm chú trọng đến việc xây dựng quy chế, phân công, phân cấp quản lý để thống nhất thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện, chú trọng tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, quy định, quy chế của Trung ương và các cấp trong Quân đội.

    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Bùi Công Chức, Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đối với sự phát triển của đơn vị, đồng chí biểu dương những kết quả đạt được trong công tác cán bộ của Công ty trong những năm qua, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Công ty và cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ trong toàn Công ty có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, có kiến thức, năng lực toàn diện, hiểu biết sâu sắc quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng, bám sát thực tiễn, nghiên cứu ứng dụng khoa học trong sản xuất, có kiến thức quản lý kinh tế, khả năng tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển nguồn vốn; có sức khỏe, độ tuổi phù hợp; có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững chắc giữa các thế hệ cán bộ đáp ứng sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

    Cùng ngày, Đảng ủy Công ty cũng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, khóa XII cho cán bộ chủ trì các cơ quan đơn vị và đảng viên thuộc cơ quan Công ty, Chi nhánh Hà Nội và hai Công ty Cổ phần. Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên của Viện Khoa học xã hội và nhân văn Quân sự truyền đạt những vấn đề cơ bản của  3 Nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Tin và ảnh: Phạm Văn Thắng - Phòng Chính trị Công ty.