Thực hiện Kế hoạch huấn luyện tự vệ năm 2015, từ ngày 24 đến 28/7/2015 Đại đội tự Công ty Duyên Hải đã tổ chức huấn luyện tập trung tại Trường bắn Xuân Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.


                      Cán bộ, chiến sỹ Đại đội tư vệ kiểm tra bắn đạn thật

         Đây là công tác huấn luyện hàng năm đối với lực lượng tự vệ của Công ty nhằm nâng cao nhận thức chính trị - pháp luật, nắm vững âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, đồng thời hiểu rõ nhiệm vụ, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; vị trí, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng tự vệ để làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù, chống gây rối, bạo loạn, lật đổ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng cơ động phòng chống cháy nổ, bão lụt, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố trên địa bàn để tổ chức sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.  Qua 5 ngày huấn luyện các chiến sỹ tự vệ đã được huấn luyện các nội dung giáo dục chính trị về quan điểm, chính sách, dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và quốc phòng - an ninh của địa phương, cơ quan. Về nội dung huấn luyện quân sự đã triển khai thực hành huấn luyện các nội dung như Tiểu đội tự vệ bảo vệ và đánh chiếm mục tiêu khi có gây rối bạo loạn, kỹ thuật bắn súng, bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh, huấn luyện võ thuật,…                                        
         Các chiến sỹ tự vệ tham gia đợt huấn luyện có ý thức trách nhiệm cao trong huấn luyện, đảm bảo giờ giấc, trang phục, tích cực luyện tập, chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ huy, thực hiện nghiêm kỷ luật; khắc phục mọi khó khăn về thời tiết, công việc, đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Qua đợt huấn luyện các chiến sỹ tự vệ đã xác định vai trò, trách nhiệm của lực lượng tự vệ trong tình hình mới; có được các kỹ năng cơ bản về chiến thuật làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại đơn vị. Kết quả kiểm tra huấn luyện 100% đạt yêu cầu trong đó có 67% đạt Khá, Giỏi        
                              

Tin, ảnh Thu Trang – Cán bộ Phòng Chính trị