Đồng chí Đại tá Phạm Đức Long - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty chủ trì Hội nghị

               Đồng chí Đại tá Phạm Đức Long – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty chủ trì. Thành phần triệu tập dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở; các đồng chí Trưởng ban Chính trị các đơn vị thành viên.
          Nội dung báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị đều khẳng định: Thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” từ 2011 – 2016 là một yêu cầu cấp thiết. Vì vậy, trong 5 năm qua, các cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Điểm nổi bật: đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy chính trị, bảo đảm đúng theo kế hoạch.
         Công tác giáo dục chính trị đã đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, tính tổ chức, kỷ luật cho cán bộ, CNVC, lao động trong đơn vị. Trong đó đặt trọng tâm đổi mới công tác giáo dục chính trị vào việc nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; truyền thống của dân tộc, Quân đội, của Công ty và đơn vị, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, nâng cao giác ngộ mục tiêu, lý tưởng cách mạng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"- Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
       Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá cách mạng nước ta, thúc đẩy tự “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” đi đến phủ nhận và đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã kịp thời chỉ đạo xây dựng chương trình, nội dung, biên soạn tài liệu tập trung tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, CNVC, lao động trong Công ty luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; tỏ rõ là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo chức trách, nhiệm vụ được giao; nhận rõ đối tác và đối tượng, bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống của Quân đội, Quân khu, Công ty và đơn vị.
          Cấp ủy, chỉ huy và cơ quan Chính trị các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị cơ bản với giáo dục thường xuyên trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; giữa giáo dục truyền thống với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy cùng với đẩy mạnh  phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động. Đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị; cơ quan chính trị, cán bộ chính trị đã thường xuyên được rèn luyện, bồi dưỡng về lý luận, thực tiễn, về phương pháp, tác phong sư phạm; có biện pháp khắc phục một số khâu yếu, mặt yếu, nhất là về trách nhiệm trong chuẩn bị bài giảng, biên soạn tài liệu giáo dục chính trị theo đúng quy định; qua đó nâng cao trình độ khả năng và phương pháp sư phạm, tính định hướng trong liên hệ, vận dụng vào thực tiễn công tác trên từng cương vị, chức trách được phân công. Kết quả kiểm tra đánh giá nhận thức chính trị cho các đối tượng hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 78% đến 82% đạt khá và giỏi, đơn vị đạt Giỏi
          Từ những thành công trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương với tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"- Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” đã trực tiếp đưa công tác giáo dục chính trị của đơn vị đi vào nền nếp, có chất lượng, hiệu quả; xây dựng niềm tin, củng cố trận địa chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ, CNVC, lao động càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự phát triển của Quân đội và của Công ty Duyên Hải; góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty TSVM, các tổ chức quần chúng vững mạnh, Công ty VMTD./.

Tác giả bài viết: Thu Trang Phòng Chính trị Công ty