Ngày 15/8/2017, Công đoàn cơ sở Xí nghiệp Vạn chánh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Đại tá Phạm Đức Minh, Ủy viên Đảng ủy Quân khu, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty dự và chỉ đạo Đại hội.

     Nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn cơ sở Xí nghiệp Vạn Chánh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, người lao động; Đẩy mạnh thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” “5 nhất, 3 không”, “An toàn lao động, an toàn giao thông”... gắn với phong trào thi đua Quyết thắng của Xí nghiệp. Thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý cơ quan đơn vị và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Duy trì chặt chẽ nền nếp chế độ sinh hoạt, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.
    
Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn cơ sở Xí nghiệp tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, tạo sự chuyển biến vững chắc về chính trị, tư tưởng cho mỗi đoàn viên công đoàn và người lao động. Quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn các cấp; chấp hành nghiêm kỷ luật; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua. Phấn đấu có từ 90% trở lên đoàn viên đạt tiên tiến, 100% tổ công đoàn đạt vững mạnh (90% trở lên đạt tiên tiến); hàng năm bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng kết nạp từ 4-6 đoàn viên ưu tú.
    
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tá Phạm Đức Minh, Ủy viên Đảng ủy Quân khu, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã biểu dương kết quả thực hiện của Công đoàn cơ sở Xí nghiệp trong nhiệm kỳ qua, đồng thời thông báo tình hình chung của toàn công ty và những định hướng phát triển trong những năm tiếp theo. Đồng chí yêu cầu nhiệm kỳ 2017-2022, công đoàn Xí nghiệp Vạn Chánh cần thực hiện tốt các nhiệm vụ: Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên. Tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, chủ động đề xuất với Ban Giám đốc Xí nghiệp các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động. Thường xuyên học tập kinh nghiệm tổ chức các hoạt động của các đơn vị trong và ngoài Quân đội để vận dụng vào thực tế hoạt động, xây dựng Công đoàn Xí nghiệp vững mạnh gắn với nâng cao đời sống đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên và là cầu nối giữa người lao động và Ban Giám đốc. Động viên cán bộ, đoàn viên học tập nâng cao trình độ chính trị, kỹ thuật, tay nghề nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng tốt. Tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với phong trào thi đua Quyết thắng của Xí nghiệp.
    
Đại hội Công đoàn Xí nghiệp Vạn Chánh đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 3 đồng chí và bầu 4 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Quân khu.
 Một số hình ảnh Đại hội:Đại tá Phạm Đức Minh, Ủy viên Đảng ủy Quân khu, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm

Đại biểu dự Đại hội thực hiện quyền bầu cử
Tin và ảnh: Thiếu tá Phạm văn Thắng, Phòng Chính trị Công ty