Tổng quân số: 2.958 người.

          * Biên chế: 899 người.

Trong đó:      - Sỹquan: 66 người.

                   - Quân nhân chuyênnghiệp: 156 người.

                   - Công nhân viên Quốcphòng: 133 người.

                   - Hợp đồng dài hạn:544 người.

            * Hợp đồng ngắn hạn: 2.059 người.

            * Trình độ:      

                   - Đại học và trên đại học:332 người.

                   - Cao đẳng:  56 người.

                   - Trung cấp: 147 người.

Tổ chức Đảng:       

          * Cấp bộ Đảng:                      

                   - 01 Đảng bộ cấp trên cơ sở.

                   - 07 đảng bộ cơ sở.

                   - 06 chi bộ cơ sở.

                   - 44 Chi bộ trực thuộc.

  * Tổng số đảng viên: 418 đảng viên.