Số hợp đồng

Hợp đồng. Số: 12/2011/HĐXD

Ngày ký hợp đồng:

23/08/2011

Ngày hoàn thành:

23/07/2012

Tên dự án/Công trình:

Công trình: Xây dựng đơn nguyên giữa nhà điều trị trung tâm.

Tên chủ đầu tư:

Bệnh viện 354/Tổng cục Hậu Cần.

Địa chỉ:

Điện thoại/Fax:

E-mail:

120 Đốc Ngữ – Quận ba Đình – Thành Phố Hà Nội

043.8326372/ 043. 8326372                                  

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại mục 1 Chương II.

1. Loại, cấp công  trình.

Công trình dân dụng, cấp 2.

3. Về quy mô thực hiện.

Thi công xây mới.

4. Về độ phức tạp và điều kiện thi công.

Mặt bằng thi công rộng,

5. Các đặc tính khác.

Không có.
                                                                                            Khi đang thi công