Tên Công trình:Công trình cầu tàu 10.000  do xí nghiệp 359 thi công.
Ngày ký hợp đồng: 27/06/2011
Ngày Hoàn Thành: 420 ngày tính từ ngày khởi công
Chủ Đầu tư: Công ty TNHH MTV 128 Quân chủng Hải quân.
Về Quy mô thực hiện: Thi Công Xây mới