Tên công trình : "Nhà điều hành sản xuất - Công ty Điện lực Thái Bình".

Chủ đầu tư : Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Quản lý điều hành dự án: Công ty Điện lực Thái Bình

Nguồn vốn : Nguồn vốn khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
Thời gian thực hiện dự án: năm 2014-2015

Địa điểm xây dựng : Số 288, đường Trần Hưng Đạo, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình